Thursday, February 3, 2022

#حرف_هاى_تاره ؛ چرا بیماری دیابت ( شکر) در حال افزایش است؟ چطور عوامل محیطی ، شیوه زندگی ، عادات، رفتار و حفظ فعالیت های روزانه بر مصابیت بیماری شکر تاثیر مستقیم دارد ؟

دیابت نوع 2 ( شکر ) یکی از بیماری های شایع و مزمن است که بخش قابل توجهی از بار بیماری را در جهان احتوء می کند. نفوس بیماران شکر بیشتر از پیشتر رو به افزایش است.
بیشترعلت افزایش نفوس مصاببین دیابت نوع 2 به خطرات محیطی و عوامل خطر قابل اصلاح نسبت داده می شود.

 سبک زندگی و محیطی که ما در آن زندگی می کنیم، و تغییراتی که در آن ایجاد می شود، می تواند به طور قابل توجهی به مصابیت و همچنان پیشگیری دیابت نوع 2 کمک کند.

 

اکسپوزوم یک اصطلاح جدید است که واحد مقیاس معروضیت کلی (قابل اصلاح یعنی غیر ژنتیکی ) یک فرد را در تمام دوران حیاتش را منحيث موضوع تاثر سلامت را از اثر عارضه های محیطی به بحث می گیرد. اکثریت عوامل خطر را که یک شخص در مورد مصابیت شکر نوع دوم در زندگی خود می گیرد قابل اصلاح بوده و مستقیماًدر دایره کنترول محیط زیست و شیوه زندگی شخص تعلق دارد.

 

جهت خلاصه سازی و دانستن بهتر این اکسپوزوم های درونی و بیرونی بهتر است به دو تصویر زیرین که برای تان به زبان فارسی ترجمه شده است مراجعه کنید. مطالعات بیانگر آنست که ارتباط مستقیم بین آلاینده های هوایی ، آواز های محیطی ، محرومیت های اجتماعی اقتصادی، سویه ساحه رهایشی ، درجه حرارت محیط ، حالت فعالیت فزیکی ، سویه بالای شهری شدن، دوری از زندگی روستایی ، سهولت های زندگی که باعث کاهش سویه فعالیت های فزیکی می شوند ، شیوه زندگی متحرک ویا بخور و بنشین ، رژیم غذایی دسترسی و محرومیت به ساحات سبز و بیماری شکر وجود دارد.تمام اینها باعث التهاب و سترس های مزمن می شوند.

 

ترجمه: #دكتور_نبيل_پاكطين
برگرفته از ژورنال دیابتولوژی

No comments:

Post a Comment