Sunday, May 15, 2022

راهكار تطبيقات كلينيكى برای تشخیص و مدیریت بیماری چربى غیرالکلی کبد ( جگر) در مراقبت های اولیه و محیط های كلينيكى اندوكرينولوژى

   چربى كبد ( جگراز يك تكيه كلام هميشه گى " برو خير است ، چربى جگر نارمل ميباشهبه يك علامه تخمين كننده التهاب كبد و يك حقيقت غير قابلانكار اما قابل تداوى و پيشگيرى مبدل شده است


دو  اصطلاح در گفتمان چربى كبد فراموش مان نشود

١اگر فقط كبد چربی دارید اما به كبد تا هنوز آسیبی نرسيده است، به این بیماری بیماری چربى كبد غیر الکلی يا  (NAFLD) می گویند

٢اگر در کبد خود چربی و علائم التهاب و آسیب حجرات کبدی دارید، این بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکلی يا  (NASH) نامیده می شود.


راهكار تطبيقات كلينيكى برای تشخیص و مدیریت بیماری چربى غیرالکلی کبد ( جگردر مراقبت های اولیه و محیط های كلينيكى اندوكرينولوژى ..تازه به دست نشر رسيد، و حاوى حرف ها و دقيقه هاى جديد است
چربى غير الكولى کبد ( جگریک مشکل عمده بهداشتى است که شيوع آن در آینده بدتر خواهد شد، زیرا ارتباط نزدیکی با اپیدمی های چاقی و دیابتنوع 2 دارد.اين دو بيمارى درجهان در حال افزايش است.


با توجه به این پیوند، متخصصان غدد و دكتوران مراقبت های اولیه در موقعیت آيديال برای شناسایی افراد در معرض خطر برای جلوگیری از ایجاد سیروزو بیماری های توامى هستند


در حالی که در حال حاضر هیچ دارویی تایید شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای درمان NAFLD در دسترس نیست، مدیریت اينببمارى  می تواند شامل تغییراتی در شیوه زندگی باشد که باعث کاهش انرژی و کاهش وزن می شود
در نظر گرفتن داروهای کاهش وزن، به ویژه آگونیست های گیرنده پپتید-1 شبه گلوکاگون؛ و جراحی چاقی، برای افراد مبتلا به چاقی، و همچنین برخی ازداروهای دیابت، مانند پیوگلیتازون و آگونیست های گیرنده پپتید-1 شبه گلوکاگون، برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و NASH. 

مدیریت همچنین باید سلامت قلبی متابولیک را ارتقا دهد و افزایش خطر قلبی عروقی مرتبط با این بیماری پیچیده را کاهش دهد. Sunday, May 8, 2022

علامه پيكل هاوب چيست؟ سندروم ديسجنكشن انيولس مايترل چيست؟ و انواع پرولاپس هاى آريتموجنيك و خبيث پرولاپس دسام مايترل كدام اند؟

 همه ميدانيم كه پرولاپس دسام مايترل چيست ولى مفهوم جديد كه بنام علامه Pickelhaube يا كلاه دندانه دار پوليس جرمنى ياد ميشود درخور تامل

است

اين علامه بيانگر Annular Disjunction  مى باشد كه درآن حرف از Mitral پرولاپس بيشتر رفته و موضوع سندروم ديسجنكشن انيولس مايترل با 
 ،Systolic Curling  و Localized hypertrophy مطرح مى شوداين همه دست به دست هم داده يك مايترل پرولاپس آريتموجنيك و بعد   خبيث دسام  را باعث مى شود

در حالت نارمل موجه S در داپلر نسجى زير ١٦ سانتى متر در ثانيه استهرگاه  اين رقم بيشتر از ١٦ شود بنام سويه Strain مبالغوى قلمداد مى شود

اين حركات مبالغوى دسامى در نتيجه باعث تاثر عضلات پابيلرى شده كه باعث التهاب ، فبروز و تاسس سكار در قاعده بطين چپ، عضلات پاپيلرى و انساج هدايتى   پركينجى مى شود

ميكانيسم مطرح شده هم همانا آسيب مكرر به اين نواحى از سبب توسع سيستوليك  عضلات پاپيلرى و ديسموتيليتى آنى انيولوس دسام مايترل ( حلقهشدن و ضربانو واكنش دياستوليك اندوكارديال قسمت هاى زايده دسام مايترل و كوردا ، مى باشد

اين عارضه نزد خانم هاى جوان در سنين قبل از مينوپاز در حد اكثر واقعات ديده مى شودفكتور كه در پرولاپس دسام مايترل اين حوادث را مساعد مىسازد پرولاپس ميكزوماتوز هر دو دسام و ديسجنكشن انيولس دسام مايترل مى باشد


اين علامه Pickelhaube  نظر به انذار و انراع خود به دو بخش تقسيم مى شود

١- AMVP يعنى شكل آريتميك دسام مايترل كه در آن تنها تعداد محدود و حتى مكرر  از PVC هى ساده و مغلقديده مى شوند

٢شكل دوم آن بنام MMVP يا شكل خبيث پرولاپس دسام مايترل است كه در آن آريتمى هاى مغلق با هجمات VT و VF بملاحظه رسيده كه باعث غشها و مرگ هاى آنى مى شودمرگ هاى آنى از سبب اين عارضه مى تواند حتى در نبود ديگر اختلالات  توامى چون ريگورجيتيشن مايترل، عدم كفايهقلبى، و بيمارى هاى كرونرى واقع شوند.

پس در خلاصه مى توان گفت كه علامه Pickelhaube كه بيانگر سندروم ديسجنكش انيولس دسام مايترل است يك هلامه خطرناك در تشخيص نوعپرولاپس هاى آريتموجنيك و خبيث  دسام مايترل باشديك نكته را درينجا برايتان بازهم سواليه مى گذارم؟ 

شكل علامه Pickelhaube با پرولاپس ساده مايترل  را بدون مانور هاى داپلر نسجى يعنى موجوديت موجه S بيشتر از ١٦ سانتى متر در ثانيه را بدونبيوپسى و اتوپسى چطور از نظر يك رويكرد بديل ايكوكارديوگرافى ميتوان تشخيص داد؟ 

اين پاسخ جايزه دارد❗️