Thursday, June 9, 2016

Abdominal migraine in adults , میگرن بطنی نزد بزرگسالان


هزاران بیمار روزانه از اثر درد های شکم به مراکز صحی مراجعه می کنند، بعضی ها بدون تشخیص به خارج کشور میروند و حتی در خارج مورد بهره برداری نقدی قرار می گیرند بنام های چک عمومی بی نتیجه بر میگردند ولی درد شکم همان درد است ، و برخی دیگر با تصادفات تشخیصیه مورد عملیات جراحی قرار می گیرند در حالیکه به هیچ تشخیص نهایی نرسیده اند .
میگرن یا نیم سری که همانا درد های حملوی سردردی است دیگر نمیتواند تنها در جغرافیای سر منحصر بماند ، میگرن بطنی در ابتدا منحیث مشکلات کودکان گزارش شده بود ولی به گونه شاید آن هرگز داخل تطبیقات روزانه و شنیده نشد . علیرغم لوایح تشخیصیه متنوع ، تشخیص میگرن بطنی فوق العاده مشکل است چون اکثراً توسط معاینات متممه تشخیص نمیشوند .
زمانیکه تمام معاینات هضمی و بطنی نارمل آید ، منحیث تشخیص افتراقی و نهایی ، میگرن بطنی باید فراموش نشود .
یکی از نکته های که ما را میتواند به طرف تشخیص میگرن بطنی هدایت کند هما ربط درد شکم با سر دردی است ولی برعکس آن هم میتواند واقع شود که همانا درد های مکرر شکم باعث سردردی های میگرنی در چند سال آینده میشود . تداوی میگرن بطنی مشکل است چون اکثراً بیماران در برابر تداوی متعارف چون مسکن ، انتی اسید و ضد تهوع مقاومت نشان می دهند .
تداوی دوایی ضد حساسیت برای بهبودی ا بیماری کودک شناخته شده است هرچند در بزرگسالان هنوز هم تداوی موثر و قطعی زیر مطالعه قرار دارد .
تقریبا نزد تمام این بیماران تارخچه فامیلی میگرن به ملاحظه میرسد و تداوی وقایوی میگرن نزدشان تا حدودی پاسخ می دهد ، لوایح تشخیصیه آن که تا اکنون به دسترس قرار دارد با دو جدول ذیر ارایه شده است که جدول روم 3 لایحه ی حمایوی جدول اول است . هرچند این جدول ها برای بار نخست برای میگرن بطنی کودکان قلمداد میشد ولی امروز میتواند منحیث دقیقه ی تشخیصی نزد بزرگسالان نیز مد نظر باشد .
علیرغم تداوی وقایوی اگر بیمار هنوز هم چنین درد های بطنی را تجربه کند ، تداوی مقطعی با "تریپتان " نیز باید توصیه شود .

نوشته : دکتور نبیل "پاکطین"
 

No comments:

Post a Comment