Sunday, April 3, 2022

انقلاب بزرگ در سير تكامل طبابت قلبى: تداوى دارويي يا عمل جراحى براى (بيمارى ضخامت بندشى عضله قلب ): HCM

    تحقيق VALOR-HCM نشان داد كه ديگر بيماران HCM باستفاده از داروى mavacamten  ٧٧٪؜ كمتر به عمل جراحى ضرورت خواهند داشت

🚨كارديومايوپاتى هايپرتروفيك بندشى HCM يكى از علل عمده اى مرگ هاى ناگهانى قلبى در بين علل بيمارى هاى ولادى قلب نزد ورزشكاران است كه متاسفانه در كشور هاى كه ورزشكاران به گونه اى منظم مورد رد يابى بهداشتى قرار نمى گيرند ، بعد از مرگ هاى آنى ، بيمارى HCM نزد شان تشخيص مى شوند. 🚨شيوع HCM همچنان در بين نفوس به 0.16 تا 0.29% يعنى يك نفر در بين ٦٢٥ و يا يك نفر در بين ٣٤٤ نفر واقع مى شود. ميزان مرگ و مير ساليانه آن در نزد نفوس غير ورزشكاران مصاب به ٦٪؜ مى رسد. درين بيمارى جدار هاى عضلى قلب ( خصوصا در شكل بندشى آن جدار ديوار بين القلبى ) از حد نارمل آن بسيار ضخيم تر مى شود كه در نتيجه ضربات قلب خيلى مبالغوى و قوى مى شوند ، يك نوع بندش در برابر جريان خون قلب وشريان بزرگ قلب واقع شده ،  استرخاء قلب مختل شده و مصارف انرژى قلب همچنان مختل مى شود. 


براى آن دو نوع تداوى ريشه اى تا اكنون وجود داشت كه عمل جراحى باز قلب است ؛ در آن ميخواهند از جدار هاى قلب يك قسمت عضلى قلب را قطع كنند كه تا مانع بندش پرتاب خون به دوران عمومى بدن نشود. روش دوم عمل مداخلوى نيمه جراحى است كه در لابراتوار كتيترايزيشن بالاى بيماران انجام ميشود و از طريق شرايين كرونرى يك مقدار الكل به جدار عضله قلب بيماران تزريق ميشود كه اين الكل باعث تكمش و خورد شدن همان قسمت عضله شده و مانع بندش پرتاب خون شده و اعراض بيماران در نتيجه بهبود ميابد. 
🚨اما هبچكدام اين عمل ها در نزد بيماران خالى از خطر نيست، چنانكه عمل حراحى باز قلب در يك مركز با تجربه ٦٪؜ و در مراكز بدون تجربه ١٦٪؜ خطر مرگ و مير در نزد اين بيماران را در قبال دارد 

🚨همچنان در جريان پروسيجر هاى مداخلوى نيمه جراحى، اختلاطات آن به ترتيب ؛ مرگ و مير ١.٤٪؜ ، آريتمى مداوم بطينى ٣٪؜ ،تامپوناد قلبى ٣٪؜ و ضرورت به نصب كاشت پيسميكر در نزد ٢٠٪؜ بيماران واقع مى شود. 


🚨همچنان تداوى دواى براى تخفيف اعراض وجود دارد كه هبچ كدام جزو تداوى ريشه اطلاق نمى شوند. 


🚨قبلاً يك تحقيق زير نام Explorer HCM trial در مورد شده بود كه تا ادويه جديد را منحيث تداوى ريشه اى براى كاهش حجم و يا كتله عضله قلب باعث شود كه بنابر مشكلات تخنيكى آنقدر مورد پيشانى باز جامعه طبى قرار نگرفت. ولى در آن تحقيق هم داروى Mavacamten به مقايسه گروه كه اين دارو را اخذ نكرده بودند ( پلاسيبو) موثر ثابت شد. 


🚨حالا تحقيق موثق دوم  در مورد،  زير نام VALOR-HCM صورت گرفت كه داروى Mavacamten ماواكامتين را منحيث تداوى كاهش دهنده حجم عضله قلب براى بيماران بيشنهاد كردند كه طى ١٦ هفته براى بيماران اين دارو توصيه شد. ديروز در جريان كنگره سال ٢٠٢٢ كالج كارديولوژى امريكا نتيجه اين تحقيق قناعت بخش اعلان شد. گفتنى است كه اين دوا Mavacamten باعث مى شود كه روند cross-bridge  يا بهم چسبيدن تار هاى عضلى بيشتر واقع نشده و در نتيجه قلب قويتر ضربه نزده و مرحله استرخاء وروند  مصرف انژى قلب بهبود يابد. 


🚨درين تحقيق موثق از نوع RCT داروى mavacamten را بالاى ١١٢ بيماران  كه داراى اعراض شديد بيمارى كارديومايوپاتى بندشى هايپرتروفيك بودند در ١٩ مركز متفاوت بهداشتى مورد تجربه قرار دادند. تمام اين ببماران داراى شواهد ضخامت جدار عضله قلب به اندازه ١٥ و يا ١٣ ميلى متر و يا بيشتر از آن، تاريخچه خانوادگى HCM ، اعراض شديد علبرغم اخذ تداوى كافى دوايى بر حسب تحمل ، گراديانت قابل ملاحظه مجراى بيرونده بطين چپ (LVOT) در حال استراحت و يا تنبيه حدود ٥٠ يا بيشترِ به ميلى متر ستون سيماب و يك EF بيشتر از ٦٠٪؜  داشتند. 


🚨محققين به طور روند تصادفى بيماران را در دو گروه كه دارو را اخذ مى كنند و بيماران كه اين دارو را اخذ نميكنند نقسيم كردند و براى مدت ١٦ هفته مورد رد يابى قرار دادند. اولين عواقب تخمينى تحقيق  بعد از ١٦ هفته تداوى ضرورت به عمل جراحى و يا مداخلوى قلمداد شده و عواقب تخمينى دوم تحقيق عبارت از كاهش گراديانت از طريق مجراى ببرونده بطين چپ ،كاهش در  يك و يا بيشتر از كلاس هاى NYHA , بهبودى كيفيت زندگىً، كاهش سويه NT ProBNp و كاهش در سويه تروپونين I. بودند.


🚨در نتيجه رد يابى ١٦ هفته اى ١٨٪؜ بيماران به جراحى و مداخلات اصلاحى ضرورت پيدا كردند و ٧٧٪؜ بيماران به جراحى ضرورت نيافتند و در تمام شماره هاى عواقب تخمينى دومى تحقيق بهبودى مطلوب واقع شده كه هيچ نوع اختلاطى در مورد گزارش نشد. 


🚨اين اولين روش تداوى داروي است كه ضرورت بيماران به عمل جراحى قلبى را كاهش مى دهد.

به تاسى ازين تحقيق اكنون اداره دوا و غذاى آمريكا الى ختم ماه اپريل اجازه رسمى خود را براى استعمال اين دارو در نزد اين گروه بيماران اعلان خواهد كرد. 

🚨درين مورد تحقيقات بيشتر براى مدت زمان بيشتر ضرورت است كه تا مصونيت بيشتر اين دارو را بالاى بيماران در استعمال طولانى مدت اين دارو ، مورد ارزيابى قرار  دهد. 

گفتنى است كه يكى از عوارض جانبى موقتى اين دارو پايين افتادن EF بيماران بود كه با قطع موقت و ادامه دوباره آن اين مشكل حل شد.


يادداشت: بعدا ً در كتب چاپ آينده ازين تحقيق. تذكار بعمل خواهد آمد و درج تداوى هاى داروى كتب  خواهند شد، از همين رو خواندن تخقيقات ما را جلو تر و به روز تر از كتب مى سازند.


تبصره و نوشته بر تحقيق: #دكتور_نبيل_پاكطين

٣ اپريل ٢٠٢٢

اعلان تحقيق٢ اپريل. ٢٠٢٢

No comments:

Post a Comment